shkolageo.ru 1 2 ... 5 6
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ УПРАВЛIННЯ


МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


навчально-методичнІ МАТЕРІАЛИ


КИЇВ-2009

МАТЕМАТИЧНА ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


Навчально-методичнІ МАТЕРІАЛИ


Укладач:

Савенков Олександр Іванович

доктор математичних наук, професор


Зміст


1. Вступ 3

2. Модульний тематичний план 4

3. Опис навчальної дисципліни: 5 5

Мета та основні завдання навчальної дисципліни 5

Вимоги до знань і вмінь 6 5

▪ Зміст програми навчальної дисципліни

(змістовний модуль) 7

Теми лекцій. 7


4. Загальні методичні вказівки щодо вивчення дисципліни 14 10

5. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт для студентів заочного відділення 17

6. Питання для підготовки до іспиту 23

7. Виведення загального рейтингу успішності 32

8. Переведення 100-бальної шкали оцінювання

в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS 32

9. Рекомендовані джерела для вивчення дисципліни 33

10. Інформаційні джерела на електронних носіях та в Інтернеті 38

1. ВСТУП


Організація навчального процесу з вивчення дисципліни „Теорія прийняття рішень” здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма навчальної дисципліни схвалена Вченою радою Національної академії управління рішенням Вченої ради Національної академії управління від 28 травня 2009 р. (протокол № 4) та складена з урахуванням вимог ECTS, зокрема, стосовно запровадження змістовних модулів, та структури залікового кредиту.


Програма дисципліни „Теорія прийняття рішень” становить собою один модуль як задокументовану завершену частину освітньо-професійної програми, що реалізується відповідними видами навчальної діяльності. Програма дисципліни поділяється на 4 навчальних модулів, які становлять логічно завершену частину навчальної дисципліни, кожний модуль декілька тематичних лекцій, має відповідне дидактичне забезпечення і методичні рекомендації для самостійної індивідуальної навчально-творчої діяльності студентів і завершується модульним контролем.

Для студентів очної форми використовуються такі форми навчання: лекції; контрольні роботи; індивідуальна робота (реферати, наукові повідомлення); консультації загальні; консультації індивідуальні; контрольна робота, іспит.

Контроль успішності студента включає оцінювання письмової контрольної роботи, оцінювання на іспиті. Підсумкова оцінка включає бали за письмову контрольну роботу, аудиторну письмову відповідь на питання під час іспиту, а також може включати й бали за інші види робіт.

2. Модульний тематичний план
Назва теми
Модуль № 1.Сучасний етап розвитку математичної теорії прийняття рішень

Тема 1

Системний підхід при прийнятті рішень. Математичні моделі, цільові функції та операції в теорії прийняття рішень

Тема 2

Дослідження операцій. Задачі розміщення виробництва, маршрутизації та теорії розкладів. Транспортні задачі
Модуль № 2. Динамічне програмування

Тема 3

Алгоритм динамічного програмування. Модель розміщення капіталу. Верхня оцінка. Округлення дробового рішення

Тема 4

Задача про відправку вантажів. Дальня експедиція. Класична задача про рюкзак. Жадібні алгоритми

Тема 5

Релаксація лінійного програмування. Властивості LP-релаксації. Модифікований жадібний алгоритм
Модуль № 3. Задачі комівояжера

Тема 6

Алгоритми локального спуску. Евристичні алгоритми. Ітераційний алгоритм. Алгоритми з гарантованою точністю

Тема 7

Метод гілок і меж
Модуль № 4. Ігровий підхід в теорії прийняття рішень

Тема 8

Матричні ігри. Змішані стратегії і основна теорема матричних ігор

Тема 9

Інформаційні системи підтримки і прийняття рішень3. Опис дисципліни


Кількість кредитів ECTS: 3,5

Загальна кількість годин: 126


Змістовних модулів: 4

Напрям підготовки: 0804-Компютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.080400-бакалавр


Характеристика навчальної дисципліни:

За вибором навчального закладу

Рік підготовки – 8 семестр

Лекцій (теоретична підготовка) – 26

Практичних занять –24

Самостійна робота –76

Індивідуальна робота: контрольні роботи

Види контролю:

поточний – модульний, контрольна робота;

підсумковий –іспитМета та основні завдання навчальної дисципліни


Предметом навчальної дисципліни є система знань про породжені практикою управлінські рішення на різних рівнях - від окремого підрозділу або малого підприємства до держав і міжнародних організацій. Це - системний підхід при прийнятті рішень, сучасні методи прийняття рішень і проблема обрію планування. Навчальна дисципліна передбачає вивчення загальних положень щодо: системного підходу, математичних моделей, цільових функцій та операцій в теорії прийняття рішень, алгоритмів динамічного програмування, метода гілок і меж, ігрового підходу при прийнятті рішень.

Засвоєння цих знань надає можливість студентам та магістрантам набути знання щодо основних положень теорії прийнятті рішень.


Вимоги щодо знань і вмінь


Опанувавши навчальну дисципліну, студент повинен:

Знати:

 • поняття про системний підхід при прийнятті рішень;

 • математичні моделі теорії прийняття рішень;

 • цільові функції та операції в теорії прийняття рішень;

 • дослідження операцій,;

 • задачі розміщення виробництва;


 • задачі маршрутизації;

 • задачі теорії розкладів;

 • транспортні задачі;

 • динамічне програмування, алгоритми динамічного програмування;

 • моделі розміщення капіталу;

 • верхню оцінку, округлення дробового рішення за методом динамічного програмування;

 • задачі про відправку вантажів, дальню експедицію;

 • класичну задачу про рюкзак, жадібні алгоритми;

 • релаксацію лінійного програмування;

 • властивості LP-релаксації, модифікований жадібний алгоритм;

 • задачі комівояжера;

 • алгоритми локального спуску, евристичні алгоритми, ітераційний алгоритм, алгоритми з гарантованою точністю;

 • метод гілок і меж;

 • ігровий підхід в теорії прийняття рішень;

 • матричні ігри, змішані стратегії;

 • основна теорема теорії матричних ігор;

 • системи підтримки і прийняття рішень.


Вміти:

 • аналізувати і правильно розуміти зміст основних практичних задач теорії прийнятті рішень;

 • віднаходити методи і алгоритми, які підлягають застосуванню при розв’язанні конкретної задачі при прийнятті рішень;

 • правильно тлумачити та застосовувати ігровий підхід при прийнятті рішень;

 • відповідно користуватися інформаційними системами підтримки і прийняття рішень.Зміст програми навчальної дисципліни


(змістовний модуль)


Модуль 1. Сучасний етап розвитку математичної теорії прийняття рішеньследующая страница >>