shkolageo.ru 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Вищий навчальний заклад

“НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ”

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інтелектуальних систем


КУРСОВА РОБОТА


на тему:

Написання на мові програмування Пролог інформаційно-пошукової системи для Господарського кодексу України

(РОЗДІЛ N-M)


з курсу “Технологія програмування та

створення програмних продуктів”


Виконав:

студент 4-го курсу 9 групи

Іванов В.В.___________


Науковий керівник:

к.т.н., проф. Баклан І.В.____________


Київ – 2009


ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………..3

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………………………………4

1.1 Постановка задачі..........................................................................4

1.2 Теоретичні відомості…………………………………………….?

1.2.1 Логічне програмування.......................................................?

1.2.2 Пролог................................................................…………….?

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА.................……………………………………..?

2.1 Структурний аналіз предметної області.................…………….?

2.2 Текст програми..........................................................……..…….?

2.3 Інструкція користувача....................................................……….?

2.4 Приклади запитів..............................................................……….?

ВИСНОВКИ.....................................................................................……….?

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................40ВСТУП

Додаток А

Рамка 2 см зліва; 0,5 см -зверху, знизу та справа (якщо границі печаті принтера більше, то можна змінити)

Додатки – без рамки.

Обсяг – 25-30 сторінок (без урахування додатків)

Не нумеруються заголовки: ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТОК А .

Шрифт курсової: Times New Roman, 14 пункт, інтервал- полуторний .

Шрифт додатків: Courier, 12 пункт, інтервал - одинарний

Код формуємо так:

НАУ.ІСПР.33333.КК.ГГ.СС

де

ЗЗЗЗ – номер зач. книжки

КК - курс

ГГ – назва групи

СС – порядковий номер студента у списку групи

ДОКУМЕНТАЦІЯ.

ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

7.5 Ілюстрації7.5.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

7.5.2 Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

7.5.3 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам стандартів “Единой системы конструкторской документации” та «Единой системы программной документации».

7.5.4 Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

7.5.5 Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом “Рисунок __”, яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рисунок 3.1 – Схема розміщення”.


7.5.6 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

7.5.7 Якщо у звіті вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами 7.5.6.

7.5.8 Якщо ілюстрація не вміщується та одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: “Рисунок __, аркуш __”.

7.5.9 Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.


Список літератури повинен містити такі дані:


    1. Для книг – автор (автори), назва, видавництво, рік видання, кількість сторінок

    2. Для журнальних статей – автор (автори), назва статті, назва журналу, номер журналу,[том], рік видання, сторінки.

    3. Для Інтерент-сайтів – повну адресу ресурсу.


Приклади оформлення літератури (на листі з рамкою!!!)

ЛІТЕРАТУРА

  1. Кнут Д., Искусство программирования, т.2. – Диалог, 1999. – 600 с.

  2. Герасименко В.С., Інформаційне забезпечення корпоративного управління, Актуальні проблеми економіки, № 11(41) (2004), с. 145-149.

  3. http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_1-2/n_01-2.htm