shkolageo.ru   1 ... 2 3 4 5 6

6. питання для підготовки до іспиту

1. Який зразок мотоцикла запустити в серію? Вихідні дані для ухвалення рішення приведені в табл.1. Розберіть чотири критерії ухвалення рішення: песимістичний, оптимістичний, середнього прибутку, мінімальної упущеної вигоди.


Таблиця 1. Прибуток фірми при різному виборі

зразка мотоцикла для запуску в серію (млн. крб.)


Ціна бензину

Мотоцикл "Витязь"

Мотоцикл "Комар"

Низька (20%)

900

700

Середня (60%)

700

600

Висока (20%)

100

400

2. Проаналізуйте твердження "максимум прибули при мінімумі витрат". Як можна позбавитися від його суперечності? Запропонуєте якомога більше способів.

3. Чи доцільно, на Ваш погляд, купити 1000 квитків лотереї розбагатіти?

4. Чи має точний сенс твердження "мета роботи фірми - максимізація прибутку"?

5. Наведіть приклад завдання прогнозування, яке ви щодня вирішуєте.

6. Розберіть 8 етапів планерування на прикладі завдання планерування, яке ви щодня вирішуєте.

7. Чому армія в бойовій обстановці застосовує принципи ділократії?

8. Опишіть організаційну структуру фірми, в якій працюєте, або інституту, в якому вчитеся.

9. Чому менеджерові вигідно застосовувати вибірковий контроль?

10. Наведіть приклади вирішень менеджерів, що сильно вплинули на розвиток тієї або іншої країни.

11. Чому після Другої світової війни різко прискорилося зростання чисельності науковців?


12. Яка роль обчислювальної техніки і інформаційних технологій в сучасному науково-технічному прогресі?

13. Розкажіть про розвиток і роль наукового напряму, відомого під назвою «кібернетика».

14. Розкажіть про піраміду планерування в стратегічному менеджменті.

15. Порівняєте стратегічний і оперативний менеджмент.

16. Яка умова виділяє економіко-математичні моделі з постійним дисконтуванням серед всіх моделей динамічного програмування?

17. Чому виправдано використання асимптотика оптимального плану?

18. Розкажіть про вміст і використання матриці портфеля консалтингової групи Бостона.

19. Чим відрізняються методи перевірочного списку і сумарної оцінки?

20. Опишіть піраміду планерування для якої-небудь відомої Вам фірми.

21. Співвідношення оптимальних і асимптотика оптимальних планів.

22. Інструменти стратегічного менеджменту.

23. Проблема стійкості виводів (по відношенню до малих відхилень вихідних даних і суб'єктивних "оцифрувань" якісних оцінок) при вирішенні проблем стратегічного менеджменту.

24. Методи побудови сумарної оцінки проекту по оцінках окремих чинників.

25. Способи вибору вагових коефіцієнтів в завданнях стратегічного менеджменту.

26. Наведіть приклади інновацій, в яких Ви брали участь за останніх півроку. Який був рівень зміни?

27. Опишіть необхідні дії при проведенні інновації.

28. Чому необхідно дисконтувати розподілені в часі платежі і вступи?

29. Як зв'язані чиста поточна вартість і внутрішня норма прибутковості?

30. Чи зв'язаний термін окупності з банківським відсотком?

31. У чому полягає проблема горизонту планерування?

32. Чому необхідно використовувати методи експертних оцінок при порівнянні інвестиційних проектів?

33. Яка роль інформації при ухваленні рішень?

34. У чому єство а?


35. Які основні ідеї реінжинірінгу бізнесу?

36. Обговорите базові визначення в області інформаційних систем управління підприємством.

37. Які основні завдання ІСУП?

38. Яке місце ІСУП в системі контролінгу?

39. Дайте класифікацію типових інформаційних систем управління підприємством.

40. Які середні величини доцільно використовувати при розрахунку середньої заробітної плати (або середнього доходу)?

41. Чи завжди має сенс складати числа, використовувані в тій або іншій області людської діяльності.

42. Наведіть приклади величин, виміряних в шкалі найменувань.

43. Наведіть приклади величин, виміряних в порядковій шкалі.

44. Наведіть приклади величин, виміряних в шкалі інтервалів.

45. Наведіть приклади величин, виміряних в шкалі стосунків.

46. Побудуйте приклад, що показує некоректність використання середнього арифметичного f(X1, X2)= (X1 + X2)/2 в порядковій шкалі, використовуючи допустиме перетворення g(x)= x2 (при позитивних усереднюваних величинах х).

47. Побудуйте приклад, що показує некоректність використання середнього геометричного в порядковій шкалі.

48. Випадкова величина X набуває значень 0 і 1, а випадкова величина Y - значення (-1), 0 і 1. Вірогідність P(X=i, Y=j) задається таблицею:

P(X=i, Y=j)Y = - 1Y = 0Y = 1

X = 01/161/41/16

X = 11/161/45/16

Знайдіть розподіл випадкової величини Z = XY, її математичне чекання і дисперсію.

49. Дані незалежні випадкові величини X і Y такі, що М(X)= 1, D(X)= 3, М(Y)= -1, D(Y)= 2. Знайдіть М(aX + bY) і D(aX + bY), де a= 3, b= -2.

50. Два стрільці, незалежно один від одного, роблять по два постріли (кожен по своїй мішені). Вірогідність попадання в мішень при одному пострілі для першого стрільця p1, для другого p2.Выигравшим змагання вважається той стрілець, в мішені якого буде більше пробоїн. Знайти вірогідність того, що виграє перший стрілець.


51. Повна колода карт(52 аркуші) ділиться навдогад на дві рівні пачки по 26 листів. Знайти вірогідність наступних подій:

A - в кожній з пачок виявиться по два тузи;

B - в одній з пачок не буде жодного туза, а в іншій все чотири;

C - в одній з пачок буде один туз, а в іншій три.

52. Чому закон великих чисел і центральна гранична теорема займають центральне місце в ймовірносно-статистичних методах ухвалення рішень?

53. Чим багатовимірний статистичний аналіз відрізняється від статистики об'єктів нечислової природи?

54. Є три однакові з вигляду ящика. У першому а білих куль і b чорних; у другому з білих і d чорних; у третьому лише білі кулі. Хтось личить навдогад до одного з ящиків і виймає з неї одну кулю. Знайдіть вірогідність того, що ця куля біла.

55. Пасажир може скористатися трамваями двох маршрутів, наступних з інтервалами Т1 і Т2 відповідно. Пасажир може прийти на зупинку в деякий довільний момент часу. Який може бути вірогідність того, що пасажир, що прийшов на зупинку, чекатиме не довше t, де 0
56. Покажіть на прикладах, що в завданнях ухвалення рішень вихідні дані часто мають інтервальний характер.

57. У чому особливості підходу статистики інтервальних даних в завданнях оцінювання параметрів?

58. У чому особливості підходу статистики інтервальних даних в завданнях перевірки гіпотез?

59. Які нові нюанси виявляються в статистиці інтервальних даних при переході до багатовимірних завдань?

60. Як можна проводити кластерний аналіз сукупності нечіткої безлічі?

61. У яких випадках доцільне вживання нечіткої безлічі?

62. Як з точки зору нечіткої безлічі можна інтерпретувати вірогідність накриття певної крапки випадковим безліччю?

63. Опишіть за допомогою нечіткої підмножини тимчасової шкали поняття «Молода людина».

64. Опишіть за допомогою теорії нечіткості поняття «Купа зерен».


65. Проведіть первинну формалізацію опису ситуації при гіпотетичному переході на нову роботу.

66. Проведіть оцінку динаміки розвитку вітчизняної промисловості за останніх 15 років.

67. Які прогнози і рішення витікають з динаміки капіталовкладень до основних фондів за останні роки?

68. Проведіть декомпозицію завдання ухвалення рішення при гіпотетичному переході на нову роботу.

69. Чому метод декомпозиції є вельми корисним при вирішенні багатьох завдань ухвалення рішень?

70. Змалюєте на площині обмеження завдання лінійного програмування і вирішите (графічно) це завдання:

400 W1 + 450 W2 → min ,

5 W1 + 10 W2 ≥ 45,

20 W1 + 15 W2 ≥ 80,

W1 ≥ 0, W2 ≥ 0.


71. Вирішите завдання лінійного програмування:

W1 + 5 W2 → max ,

0,1 W1 + W2 ≤ 3,8 ,

0,25 W1 + 0,25 W2 ≤ 4,2 ,

W1 ≥ 0 , W2 ≥ 0 .

72. Вирішите завдання цілочисельного програмування:

10 Х + 5 У → max .

8 Х + 3 У ≤ 40,

3 Х + 10 У ≤ 30,

Х ≥ 0 , У ≥ 0 , Х и У - цілі числа.

73. Чому необхідна економетрічна підтримка ухвалення рішень в контролінзі?

74. Чому необхідне використання експертних оцінок в контролінзі?

75. Яка роль персональних комп'ютерів і їх програмного забезпечення у впровадженні сучасних статистичних методів?

76. Як співвідносяться ризик і невизначеність?

77. Розглянете різні види рисок, які слід враховувати при роботі підприємства.

78. Чим пояснюється різноманіття характеристик риски?


79. Як завжди вирішують багатокритеріальні завдання управління ризиком?

80. Від яких груп чинників залежить ризик виконання науково-дослідної роботи в строк?

81. Розкажіть про динаміку індексу інфляції в Україні.

82. Що таке «високі статистичні технології»?

83. По яких підставах класифікують різні варіанти організації експертних досліджень?

84. Яка роль дисидентів в різних видах експертиз?

85. Який вигляд можуть мати відповіді експертів?

86. Чим метод середніх арифметичних рангів відрізняє від методу медіан рангів?

87. Чому необхідне узгодження кластеризованих ранжувань і як воно проводиться?

88. У чому полягає проблема узгодженості відповідей експертів?

89. Як бінарні стосунки використовуються в експертизах?

90. Як бінарні стосунки описуються матрицями з 0 і 1?

91. Чому необхідне вживання експертних оцінок при вирішенні екологічних проблем?

92. Які стадії експертного дослідження виділяє менеджер - організатор дослідження екологічних проблем?

93. Які завдання і принципи екологічної экспертизы7

94. Які обов'язки учасників екологічної експертизи?

95. Чому середню очікувану тривалість майбутнього життя вважають найбільш адекватною характеристикою здоров'я і рівня життя населення?

96. Які види математичних моделей ухвалення рішень зазвичай виділяють?

97. Наведіть приклади практичної користі від вживання тих або інших підходів методології математичного моделювання.

98. У чому схожість і відмінність словесних і математичних моделей?

99. Основні види змінних в математичних моделях ухвалення рішень.

100. На основі павутиноподібної моделі відповідайте на питання, чи завжди ціна і обсяг випуску наближаються до рівноважних.

101. Чим модель економічного зростання відрізняється від моделі економічного циклу?


102. Яка роль блоків в створенні макромодельних комплексів?

103. Які цілі створення імітаційних моделей процесів оподаткування?
<< предыдущая страница   следующая страница >>