shkolageo.ru 1 • Мэты: стварыць умовы для паглыбленя ведаў вучняў пра асаблівасці будовы бяззлучнікавых складаных сказаў (БСС), іх падабенства і адрозненне ад іншых складаных сказаў паводле сэнсавай і граматычна сувязі частак;

 • фарміраваць навык пастаноўкі коскі і кропкі з коскай у БСС; двухкроп’я;

 • выпрацоўваць уменне складаць самастойна і знаходзіць у тэкстах БСС, рабіць сінтаксічны разбор БСС;

 • паглыбляць веды вучняў пра функцыянальныя стылі маўлення (мастацкі, навуковы);

 • развіваць пазнавальныя і творчыя здольнасці;

 • выхоўваць беражлівыя адносіны да навакольнага аяроддзя.У БСС у залежнасці ад сэнсавых адносін паміж часткамі, будовы і размяшчэння частак могуць ставіцца коска, кропка з коскай, двукроп’е ці працяжнік.

 • У БСС у залежнасці ад сэнсавых адносін паміж часткамі, будовы і размяшчэння частак могуць ставіцца коска, кропка з коскай, двукроп’е ці працяжнік.

 • Коска ставіцца, калі паміж часткамі выражаюцца адносіны адначасовасці або паслядоўнасці.

 • Кропка з коскай ставіцца, калі:

 • а) сэнсавая сувязь паміж простымі сказамі менш цесная або калі ў простых сказах ёсць свае знакі прыпынку.

 • б) БСС дзеліцца на часткі (групы сказаў), а ў сярэдзіне частак простыя сказы аддзяляюцца коскамі


Двукроп’е ставіцца, калі:

 • Двукроп’е ставіцца, калі:

 • а) другі просты сказ паказвае прычыну таго, пра што гаворыцца ў першым: Пабегчы і адарваць гурок мы не асмельваліся: баяліся дзеда. Спосаб праверкі: можна ўставіць злучнікі бо, таму што.

 • б) Другі просты сказ раскрывае, паясняе, удакладняе першы сказ або які-небудзь яго член: Выйшла так: з царом і царскія законы скінуліся. Спосаб праверкі: паміж часткамі можна ўставіць злучнікі што, як, словы а іменна.

 • в) калі другая частка дапаўняе першую: Я азірнуўся: на горад паўзла цёмная хмара. Спосаб праверкі: перад другой часткай можна ўставіць спалучэнні слоў тыпу і ўбачыў што, і пачуў што і інш.


 • 1. Мінулі завеі, панурыя дні;гараць на ўсходзе зарніцаў агні. (Максім Танк)

 • 2. Дробны дождж сячэ, ліецца; вецер злосна ў хату рвецца, у полі стогнам аддаецца… (Максім Багдановіч)Складзіце са словамі ветрык, травы словазлучэнні.

 • Складзіце са словамі ветрык, травы словазлучэнні.

 • Прыдумайце бяззлучнікавы складаны сказ, выкарыстаўшы ўтвораныя словазлучэнні.

 • Растлумачце знакі прыпынку.

 • Складзіце яго схему.На сённяшнім занятку запомнілася…

 • На сённяшнім занятку запомнілася…