shkolageo.ru   1 ... 8 9 10 11 12

http://www.iamo.de/iamo/publikacii/dokumenty-predstavlennye-na-obsuzhdenie-discussion-papers.html?no_cache=1&L=2. - Название с экрана.


73. Лисситса А. Анализ оболочки данных (DEA) – современная методика определения эффективности производства: discussion paper/ Алексей Лисситса, Татьяна Бабичева. - №50. - Germany: Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, 2003. – 51 с. - Режим доступа к журн.: http://www.iamo.de/iamo/publikacii/dokumenty-predstavlennye-na-obsuzhdenie-discussion-papers.html?no_cache=1&L=2. - Название с экрана.

74. Лукінов І.І. Про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України/ І.І. Лукінов, П.Т. Саблук, О.М. Онищенко та ін. // Економіка України.- 2000.- №9.- С. 62-81.

75. Лянний О. Д. Шляхи вдосконалення промислового асортименту винограду в Україні/ О.Д. Лянний, Л.Ф. Мелешко, Я.С. Спектор // Сад, виноград і вино України. - 2002. - № 3-4. - С. 35-36.

76. Магійович Р.І. Економічна ефективність виробництва винограду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК»/ Р.І. Магійович; ННЦ «Інстітут аграрної економіки» УААН. – Київ, 2004. – 22 с.

77. Магійович Р.І. Оцінка кон’юнктури ринку винограду в Закарпатті/ Р.І. Магійович// Економіка АПК. – 2004. – №4. – С.129-134.

78. Магійович Р.І. Проблеми розвитку виноградарства на Закарпатті/ Р.І. Магійович// Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК.- 2002.- №9. - С. 517-522.


79. Майданевич П.М. Стан, проблеми підвищення ефективності підвищення галузей виноградарства і садівництва та шляхи їх вирішення/ П.М. Майданевич/ Экономічні науки: нак. праці ПФ «КАТУ» НАУ.– Сімферополь, 2008. – Вип. 110. – С. 249-255

80. Майданевич П.Н. Эффективность производства продукции виноградарства и пути ее повышения / Н.Ю. Анисимова, В.А. Турбин, П.Н. Майданевич // Научные труды ЮФ “КАТУ” НАУ. Экономические науки. – 2005. – № 87. – C. 233–240.

81. Матузова Н.П. Про якість винограду і заготівельні ціни/ Н.П. Матузова, М.М. Руднєв// Виноградарство і виноробство. – 1973. – Вип. 15. – С.101–106.

82. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: [підручник для студ. вузів з агроном.,зооінж. і вет.спец.]/ В.І. Мацибора — К. : Вища школа, 1994. — 415 с.

83. Методика экономических исследований: учебное пособие/ под ред. Ф.В. Зиновьева - Симферополь: Изд-во Таврия, 1999. - 168 с.

84. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві / [П.В. Кондратенко, О.М. Шестопаль, І.І. Хоменко та ін.]; pа ред. О.М. Шестопаля.- К.: НЦ УААН “Плодівництво”, 2002.- 133 с.

85. Микитенко С.В. Виноградник фермера/ С.В. Микитенко, М.Г. Вареник// Сад, виноград і вино України.- 2002.- №5-6.- С. 26-28.

86. Миргородская Л.А. Денежная оценка виноградников и ее использование для повышения эффективности виноградо-винодельческой отрасли: монография/ Л.А. Миргородская. – Симферополь: Таврида, 2001. – 175 с.

87. Наказ від 16 серпня 2005 року №383 «Про затвердження нормативів витрат на проведення відповідних робіт, в межах яких проводиться компенсація суб'єктам господарювання у виноградарстві, садівництві і хмелярстві»/ Міністерства АПК України. – Електроні дані. – К.: «Юрист+Закон», 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. – (Нормативная база). - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. — Назва з екрану.


88. Напрями розвитку та наукового забезпечення виноградарства в Україні: постанова Президії Української академії аграрних наук // Виноград. Вино.- 2001.- №2-3.- С. 4-5.

89. Ніколюк О.В. Створення сировинних зон – один із напрямків зниження собівартості продукції у виноградарсько-виноробному під комплексі АПК/ О.В. Ніколюк// Аграрний вісник Причорномор’я. – 2005. – Вип. 27. – С. 43-46.

90. Ниёзов З. Некоторые резервы повышения эффективности виноградарства в Узбекистане/ З. Ниёзов// Экономика АПК. — 2005. — №5. — С. 128-131.

91. Николаев Е.В. Устойчивое функционирование аграрной отрасли Крыма в условиях рыночной экономики/ Е.В. Николаев – Симферополь. – 2004. – 268 с.

92. Новиков Ю.Н. Методика расчета экономической эффективности/ Ю.Н. Новиков// Экономика и управление. – 1996. – №1. – С. 10-11.

93. Новиков Ю.Н. Методические аспекты определения эффективности сельскохозяйственного производства при переходе к рыночной экономике/ Ю.Н. Новиков. – Днепропетровск, 1991. – 20 с.

94. Новицкий Н. Ориентиры инвестиционной и инновационной деятельности/ Николай Новицкий// Экономист. - 1999. - №3.- С. 27-34.

95. Еримизина М.И. Зарубежный опыт государственного регулирования уровня доходности предприятий аграрной сферы/ М.И. Еримизина// Экономика и управление. – 2000. - №2. – С. 6-8.

96. Онисько О.М. Нові тенденції у формуванні цін на продовольчі товари/ О.М. Онисько, Б.М. Бахновський// Економіка АПК. – 2002. - №9. – С. 119-125.

97. Онищенко А. Сельскохозяйственные предприятия после реорганизации: ресурсообеспеченность, производственные затраты, продуктивность/ А. Онищенко// Экономика Украины. – 2004. - №12. – С. 52-64.

98. Основи аграрної економіки: підручник для підготовки фахівців неекон. спец. в аграр. вищ. навч. закладах II-IV рівнів акредитації/ [Галушко В.П., Ван Хулєнбрук Гвідо, Ковтун О.А., Рудий М.М., Єрімізіна М.І.]; за ред. В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук. — К. : Вища освіта, 2003. — 399 с. : рис. — Бібліогр.: в кінці розділів.


99. Оценка пригодности почв под виноградники (методические рекомендации) / Под ред. А.Ф. Скворцова, Н.А, Драган. – Симферополь, 1990. – 43 с.

100. Панасюк А.Л. Мировое производство винограда и вина/ А.Л. Панасюк // Виноградарство и виноделие. - 2003.- №1. - С.12-13.

101. Пархоменко Л.М. Теоретичні основи дослідження економічної ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах ринку/ Л.М. Пархоменко// Економіка АПК – 2006. - № 8 – с. 82-86.

102. Пергат А.П. Природные условия как предпосылка развития виноградарства в Крыму/ А.П. Пергат// Культура народов Причерноморья. – 2002. - № 31.- С. 32-33.

103. Петренко И.Я. Экономика сельскохозяйственного производства : [по экон. спец.]/ И.Я. Петренко, П. И. Чужинов. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. - 326 с.

104. Петров В.С. Устойчивое производство винограда на основе системного управления его продуктивностью и качеством/ В.С. Петров //Виноделие и виноградарство. – 2006. - №1. – С. 4-7.

105. Пиндайк Роберт С. Микроэкономика/ Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниэл Л.; пер. с англ.: Березнева Т.Д. и др.; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. — М. : Дело, 2001. - 807 с. : ил., табл.

106. Поляков В.І. Досягнення і перспективи зрошуваного виноградарства/ В.І. Поляков //Виноград. Вино. – 2004. - №6. – С. 24.

107. Программирование урожая винограда на основе математической модели процесса его формирования/ [Лянной А.Д., Самсонов А.М., Глотова Л.В. и др. ]// Виноградарство і виноробство. – 1998. – Вип. 39. – С. 58 – 65.

108. Прядко В.В. Теоретико-методологічні аспекти ефективності сільськогосподарського виробництва/ В.В. Прядко// Економіка АПК. — 2003. — №10. – С. 69-77.


109. Развитие виноградарства в Автономной Республике Крым: доклад/ [ответ. за вып. О.В. Нагнибеда]. – Симферополь: Главное управление статистики в Автономной Республике Крым, 2006. - 12 с.

110. Рибак А.В. Стан та перспективи розвитку садово-виноградарсь-кого підкомплексу АПК/ А.В. Рибак, О.Ю. Єрмаков //Економіка АПК. – 2000. - №7. – С. 3-10.

111. Розпорядження від 26 жовтня 1992 р. №709-р «Про вишукування коштів для закладання нових виноградників, садів і ягідників та догляду за ними до початку плодоношення»/ Кабінет міністрів України. – Електроні дані. – К.: «Юрист+Закон», 2008. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. – (Нормативная база). - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2003. — Назва з екрану.

112. Рябчик І.В. Нові підходи до аналізу ефективності сільськогосподарських підприємств/ І.В. Рябчик, В.В. Галушко// Економіка АПК. — 2004. — № 3 — С. 101-107.

113. Рыбинцев В.А. Ретро-анализ и перспективы виноградарства и виноделия Крыма/ В.А. Рыбинцев, А.В. Назаров //Экономические науки: научные труды КГАУ. – Симферополь: КГАУ, 2001. – Вып. 67. – С. 282-288.

114. Рыбинцев В.А. Виноград и вино Украины: история, государство, рынок/ В.А. Рыбинцев; Институт аграрной экономики. — К., 1998. — 447с.

115. Рибінцев В.О. Світовий та європейський ринки винограду і вина/ В.О. Рибінцев // Економіка АПК. – 2001.- -№11. – С.118-124.

116. Саблук П.Т. Ціноутворення в період ринкового реформування в АПК: моногр./ П.Т. Саблук. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2006. — 440с. : рис., табл.

117. Саванчук В. Управленческий учет издержек/ Владимир Саванчук//Финансовый директор. – 2004. - №7 – С. 5-13. - Режим доступа к журн.: http://www.kareta.com.ua/pdf.php?filename=./pdf/2004-07/fd-7-2004(upravlen).pdf. - Название с экрана.


118. Савіна С.С. Адаптивне моделювання сільськогосподарського виробництва за умов погодного ризику: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.03.02. «Економіко-математичне моделювання»/ С.С. Савіна; Київський нац. ек. ун-т. – Київ, 1998. – 20 с.

119. Савицкая Е.В. Курс лекций по микроэкономике/ Е.В. Савицкая. - М., 2002 – 270 c.

120. Сидоренко О.В. Економіка виноградоно-виноробного господарства в ринкових умовах/ О.В. Сидоренко // Виноград, вино. – 1998. - №4. – С. 2-4.

121. Система маркетинговой информации в условиях рынка на примере виноградо-винодельческой отрасли/ А.Н. Бузни, И.Г. Матчина //Проблеми інформатизации аграрного виробництва в умовах ринкових відносин: 2-га наук.-практ. конф. – К., 1995. – с. 22.

122. Сілецька Н.В. Теоретичні аспекти ефективного розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК/ Н.В. Сілецька// Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ; ДНУ, 2004. – Вип. 192. – С. 219-224.

123. Сірош А. Щоб гарно врожаїлися плантації…/ А. Сірош // Сад, виноград і вино України. – 2000. - №7-9. – С. 30-31.

124. Сорта винограда / [Е.Н. Докучаева, Е.С. Комарова, Н.И. Пилипенко и др.] - К.: Урожай, 1986. – 272с. - Библиогр.: с. 263-266.

125. Спектор Я.С. Ефективність виробництва винограду в різних організаційно-правових формуваннях/ Я.С. Спектор //Економіка АПК. – 2004. - №7.- С. 77-80.

126. Статистичний щорічник України за 2005 рік: статистистический материал / Держ.ком. стат. України. - К : Консультант, 2006. - 575 с.

127. Стаффас М. Понять Америку/ Миккаєль Стаффас// Вестник McKincey. - 2003. - №3(5). – Режим доступа к журн.: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/issue05/01_0303. aspx?tid=27. - Название с экрана.


128. Степанов А.А. Оценка конкурентоспособности региональной продукции виноделия/ А.А. Степанов, Е.Е. Пучкова// Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». - Ставрополь, 2002. - №7 – 180 с. – Режим доступа к журн.: http://science.ncstu.ru/articles/econom/7. - Название с экрана.

129. Странишевская Е.П. Экономическая эффективность использования гербицидов на поливних виноградниках причерноморской низменности южной сиепи Украины/ Е.П. Странишевская// Наукові доповіді НАУ. – 2007. - №1. - Режим доступа к журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-1/07sopsou.pdf. - Название с экрана.

130. Тарасюк А.В. Підвищення економічної ефективності виноградарсько-виноробних підприємств Херсонської області/ А.В. Тарасюк// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2011 року та механізм її реалізації». – Херсон: Херсонський державний технічний університет, 2004. – С.143-145.

131. Тарасюк А.В. Розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу в умовах ринку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК»/ А.В. Тарасюк; Дніпропетровський держ. аграр. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 23 с.

132. Термено В.К. Нові препарати Сингенти для захисту винограду/ В.К. Термено // Сад, виноград і вино України.- 2002.- №7-8.- С. 46-47.

133. Тулаева М.И. Регламентация посадочного материала винограда в Украине/ М.И. Тулаева, В.С. Чисников, Н.А. Мулюкина // Сад, виноград і вино України.- 2002.- №7-8.- С. 28-29.


134. Тютюнник С.В. Ефективність виробництва та напрямки формування ринку зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК»/ С.В. Тютюнник; Інститут аграрної економіки УААН – Київ, 2001. – 18 с.

135. Углов Ф.Г. Самоубийцы: [Правда об алкоголе] / Ф.Г.Углов  – СПб, 1995. – 96 с.

136. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: [підручник для студентів вузів]/ О.В. Ульянченко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків: Гриф, 2002. – 580 с.

137. Филинков А. Размеры предриятий и себестоимость продукции/ А. Филинков// Экономика Украины. – 2003. - №9. – С. 42-46.

138. Филипцов А. Производственная функция: построение и анализ применительно к аграрному сектору Беларуси/ Андрей Филипцов// ЭКОВЕСТ. – 2003. - №3. – С. 517-531. – Режим доступа к журн.: http: //research.by/pdf/2003n3r05.pdf. - Название с экрана.

139. Хмелевський К. На який урожай винограду орієнтуватися в Україні?/ К. Хмелевський // Виноград. Вино.- 2002.- №3.- С. 7.

140. Хокман Х. Сельскохозяйственные мегапредприятия в России: потенциальная модель перспектива для российского сельского хозяйства?/ Хайнрих Хокман // IAMO Annual 2005. – Germany: Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe, 2005. – С. 41-49. – Режим доступа к журн.: http://www.iamo.de/jump.php?doc=iamo2005_ru.pdf&id=650. - Название с экрана.

141. Червен I.I. Основні напрями поліпшення економічних відносин виробників і переробників винограду/ I.I. Червен, О.М. Гаркуша// Економіка АПК. – 2001. - №8. – С. 19-22.

142. Червен І.І., Кулешова Г.М. Ефективний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу на маркетинговій основі/ І.І. Червен, Г.М. Кулешова // Економіка АПК. – 2005. - №9. – С. 107-112.

143. Червен І.І. Розвиток економічних відносин партнерів виноградарсько– виноробного підкомплексу АПК/ І.І. Червен // Економіка АПК. - 1999. – № 1 - С. 86-88.

144


<< предыдущая страница   следующая страница >>