Право ДПА 2019 Варіант №4І рівень (0,5 бала)Завдання 1–6 передбачають вибір ОДНІЄЇ правильної відповіді із ЧОТИРЬОХ1. Відповідно до Конституції України, право на забезпечення громадян у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, — це□ А право на відпочинок□ Б право на соціальний захист□ В право на достатній життєвий□ Г право на охорону здоров’я2. Як називають тимчасовий союз незалежних держав, створений для досягнення певної мети або інтересів?□ А федерація;□ Б унітарна держава;□ В конфедерація;□ Г імперія.3. Визначте, як називається обов’язок людини зазнати певних обмежень (перетерпіти негативні наслідки) у разі вчинення правопорушення□ А правило□ Б щире каяття□ В помста□ Г юридична відповідальність4. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин:□ А невеликої тяжкості;□ Б середньої тяжкості;□ В тяжкий злочин;□ Г любий злочин.5. Укажіть тривалість щорічної основної відпустки неповнолітніх працівників□ А 12 календарних днів□ Б 24 календарні дні□ В 31 календарний день□ Г 56 календарних днівЗавдання 6 передбачає вибір ТРЬОХ правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр)Оберіть варіант, що вміщує особисті немайнові права подружжя1 право обирати прізвище у шлюбі2 право на частку в спільному майні подружжя3 право на утримання4 право на материнство і батьківство5 право обирати рід занять□ А 1, 2, 3□ Б 1, 4, 5□ В 2, 3, 4□ Г 2, 4, 5□ Д 1, 2, 5ІІ рівень (1,5 бала)7. Завдання на встановлення відповідності:1. Кримінальна відповідальність А нормативно-правовий акт, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається колегіальним представницьким органом державної влади (парламентом) або всенародним голосуванням (референдумом) і має вищу силу порівняно з іншими нормативно-правовими актами.2. МатеринствоБ правове становище жінки у зв'язку з народженням, утриманням і вихованням дітей. 3. Закон В правила поведінки, які встановлюються об'єднаннями людей (політичними партіями, громадськими організаціями) і є обов'язковими для їх членів.4. Корпоративні норми Г вид юридичної відповідальності, яка наступає за скоєння злочину і полягає у застосуванні до винної особи виду і міри покарання, передбаченого Кримінальним кодексом.Завдання на визначення поняття і наведення прикладу8. Заповніть таблицю: назвіть поняття та наведіть приклади.сукупність правил поведінки людини (соціальних норм), заснованих на критеріях добра і зла, порядності й непорядності, справедливості та несправедливості, які спираються на думку більшості членів суспільства та підтримуються, забезпечуються громадським осудом.загальнообов’язкове формально визначене правило поведінки, чинне у часі й просторі, що встановлює(санкціонує) держава й охороняє заходами державного примусу.Приклад ІІІ рівень (1,5 рівень)9. У поданих нижче нормативно-правових актах розставте порядкові номери в послідовності, що відповідає їхній юридичній силі.____) наказ Міністерства освіти і науки;____) Закон України;____) Конституція України;____) розпорядження Кабінету Міністрів України;____) указ Президента України;____) постанова Верховної Ради України;____) рішення місцевої державної адміністрації.​

Ответ:1)Б2)В3)Г4)А5)в6)б7) 1. г 2 . б 3.в 4.а8) соціальні норминорма права9)1. закон україни2. конституція україни 3.указ президента україни 4.розпорядження кабінету міністрів 5. постанова верховної ради6.наказ міністерства освіти і науки7. рішення місцевої державної аміністрації  Объяснение:

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы